Sáng ngày 05 tháng 9, hòa chung không khí rn ràng, tưng bng ca ngày hi khai trường trong c nước, trường THPT Nhã Nam đã long trng t chc L khai ging năm hc 2021-2022.

Trong bi cnh dch bnh Covid-19 đang din biến hết sc phc tp, trường THPT Nhã Nam đã t chc L khai ging theo hình thc trc tiếp kết hp vi trc tuyến, gim quy mô và s hc sinh. L khai ging được t chc bo đm trang trng, ngn gn, phù hp vi la tui hc sinh; bo đm an toàn phòng chng dch bnh, tránh phô trương, hình thc; to không khí vui tươi, phn khi và tht s ý nghĩa.

Trong bui l khai ging, nhà trường vinh d được đón tiếp đng chí Nguyn Văn Đôn – đi biu đi din cho Đng y – HĐND – UBND – UBMTTQ th trn Nhã Nam, ông Nguyn Văn Vit – trưởng ban đi din cha m hc sinh cùng đông đ các thy cô giáo trong cp y, BGH, các thy cô giáo, cán b công chc, viên chc trong Hi đng giáo dc nhà trường cùng 336 em hc sinh khi 10 và 80 em hc sinh tiêu biu đi din cho khi 11,12.

Sau phn chào c, tuyên b lí do, gii thiu đi biu, thy Dương Văn Chung Phó hiu trưởng nhà trường đã lên đc thư chúc mng năm hc mi ca đng chí Nguyn Xuân Phúc - Ch tch nước CHXHCN Vit Nam. Nhng li khen ngi, đng viên, gi gm nim tin và hy vng đi vi ngành Giáo dc ca đng chí Ch tch nước đã khiến thy trò nhà trường vô cùng xúc đng và trào dâng mt nim quyết tâm cho năm hc mi.

Trng tâm ca bui l, thy giáo Dương Văn Duy- Bí thư chi b, Hiu trưởng nhà trường lên đc din văn khai ging. Trong din văn, thy giáo Dương Văn Duy đã tng kết nhanh nhng kết qu đt được ca nhà trường trong năm hc 2020 - 2021 và thay mt toàn th cán b, giáo viên, nhân viên và các em hc sinh toàn trường gi li cm ơn đến các cp Lãnh đo đã quan tâm, giúp đ đ thy và trò trường THPT Nhã Nam hoàn thành tt nhim v năm hc.

Năm hc 2021 – 2022, vi gn 1000 hc sinh; trong đó có 336 hc sinh khi 10, Trường THPT Nhã Nam s tiếp tc phát huy nhng kết qu đt được, t chc dy hc trong điu kin ng phó phù hp vi tình hình dch bnh, đu tư thiết b dy hc, nghiên cu k năng dy hc trc tuyến nhm đáp ng tt nht vic dy và hc trong điu kin hin nay.

Kết thúc bui l, thy Nguyn Xuân Hoàng – Phó hiu trưởng nhà trường đã gióng lên hi trng khai trường m đu cho năm hc mi 2021 – 2022. Tiếng trng như thúc gic thy và trò trường THPT Nhã Nam quyết tâm, đng lòng vượt qua mi khó khăn, th thách ca hoàn cnh đ hoàn thành tt nht các mc tiêu ca năm hc mi.

 

Một số hình ảnh về lễ khai giảng