Hướng dẫn của Sở: xem tại đây

Thể lệ cuộc thi: xem tại đây