ĐẠI HỘI CHI BỘ 

TRƯỜNG THPT NHÃ NAM LẦN THỨ VI

NHIỆM KỲ 2020-2025

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 
  

Tân Yên, ngày  14   tháng 5 năm 2020

 

 

NGHỊ QUYẾT

Đại hội chi bộ trường THPT Nhã Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

-----

 

Đại hội chi bộ trường THPT Nhã Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 họp từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút ngày ….. tháng 5 năm 2020 tại phòng hội đồng trường THPT Nhã Nam, với sự tham dự của 41 đại biểu là đảng viên trong chi bộ.

Đại hội đã nghe Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành chi bộ khoá V trình Đại hội Chi bộ lần thứ VI; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Yên nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Tân Yên lần thứ XXII. Sau khi thảo luận và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đại biểu lãnh đạo Huyện uỷ, Đại hội thống nhất:

 

QUYẾT NGHỊ

­­­­ I- Nhất trí với những đánh giá về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020

1- Về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội khẳng định:

Nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ và toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường đã phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội Chi bộ lần thứ V đề ra. Chất lượng chuyên môn có sự tiến bộ rõ nét cả về đại trà và mũi nhọn, công tác giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục pháp luật tiếp tục có nhiều kết quả tốt, cơ sở vật chất nhà trường được xây dựng đồng bộ, khang trang, hiện đại. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội đạt nhiều kết quả cao. Chi bộ được Tỉnh ủy tặng Bằng khen 5 năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh năm 2016. Nhà trường lần đầu tiên được Chủ tịch ủy ban nhân nhân tỉnh Bắc Giang tặng Bằng khen đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, công nhận tập thể nhà trường tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh năm 2019.

Tuy nhiên, chất lượng chuyên môn chưa phát triển toàn diện, chất lượng tuyển sinh đầu vào chưa ổn định, công tác giáo dục kết quả thực tiễn chưa cao, chưa có những mô hình giáo dục sáng tạo, hiệu quả; sinh hoạt chi bộ đổi mới còn chậm, công tác phát triển Đảng trong học sinh đã tiến bộ song chưa thường xuyên; các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên chưa có nhiều cách làm hay, sáng tạo. Công tác tham mưu, xây dựng, chỉ đạo và thực hiện kế hoạch đôi khi còn hình thức. Công tác phê bình, tự phê bình chưa thực sự hiệu quả.

2- Đại hội nhất trí với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 đã nêu trong báo cáo chính trị trình trước Đại hội gồm:

2.1.Các mục tiêu, nhiệm vụ

a. Phát triển giáo dục

Quy mô trường, lớp phát triển ổn định đáp ứng yêu cầu phát triển của trường THPT đạt chuẩn: 03 khối ổn định 24 lớp, duy trì sỹ số 960 học sinh, tỷ lệ bỏ học dưới 1%.

b. Xây dựng và phát triển chất lượng đội ngũ

  CBGV - NV đảm bảo đủ phẩm chất, năng lực theo đúng Đề án vị trí việc làm, Kế hoạch phát triển GD&ĐT, giao chỉ tiêu biên chế đảm bảo cơ cấu số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 62, đáp ứng đảm bảo đủ phẩm chất, năng lực cho đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới.

c. Chất lượng học sinh

Học lực: giỏi 5%, khá 45-50%, trung bình 45-48%, yếu 2%; hạnh kiểm: tốt 40%, khá 45%, trung bình 13%, yếu 2%. Thi học sinh giỏi văn hoá cấp tỉnh xếp thứ < 25. Thi văn nghệ, thể thao cấp tỉnh xếp thứ 10, các cuộc thi khác có giải cấp tỉnh. Đỗ tốt nghiệp kỳ thi THPT quốc gia đạt 95% trở lên.

d. Cơ sở vật chất

Mua sắm, trang bị đầy đủ đồ dùng, thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định đảm bảo phương tiện phục vụ tốt nhất cho đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới; hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập trường và xây dựng cơ sở vật chất hiện đại theo lộ trình[1]. 

e. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể

Tỷ lệ đảng viên được xếp loại đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt 85% trở lên, trong đó 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hàng năm kết nạp 3 đảng viên mới; kiểm tra, giám sát đúng theo Kế hoạch. Chi bộ trong sạch vững mạnh; trường đạt tập thể lao động tiên tiến, tiên tiến xuất sắc; Công đoàn, Đoàn Thanh niên tiên tiến, vững mạnh xuất sắc.

2.2. Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

   a. Tiếp tục tăng cường nâng cao công tác xây  dựng Đảng

 -  Tập trung làm tốt công tác chính trị, tư tưởng:  Đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng chính trị gắn với tiếp tục thực hiện  Chỉ thị 05- CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Làm tốt công tác tuyên truyền học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Nâng cao nhận thức cảu cấp ủy, chi bộ và cán bộ, đảng viên tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên, nhân viên thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo của ngành, của trường. Triển khai tích cực có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong ngành giáo dục một cách thiết thực gắn với nhiệm vụ được giao. Tổ chức có hiệu quả các hình thức bồi dưỡng đội ngũ về lý luận chính trị chính trị; tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, kỹ năng sống cho học sinh.

 - Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả thực chất Chỉ thị 05- CT/TW, đăng ký những việc làm theo Bác, xây dựng gương điển hình tiên tiến gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của ngành với việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa”.

 -  Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ: Thực hiện triển khai tốt việc quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức có phẩm chất năng lực đáp ứng theo đúng Đề án vụi trí việc làm. Xây dựng kế  hoạch khắc phục hạn chế yếu kém. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng TSVM hằng năm; làm tốt công tác phát triển đảng đảng và quản lý giáo dục đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

 -  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, Ban giám hiệu và đảng viên theo kế hoạch hằng năm. Xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với cán bộ, đảng viên vi phạm nếu có. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lảng phí.

b. Đổi mới nâng cao chất lượng nội dung, hình thức hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên

- Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phối hợp và vai trò của Công đoàn, Đoàn Thanh niên phát phát huy cao độ quyền làm chủ của đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng khối đại đoàn kết tập thể cán bộ, đảng viên, nhân viên nhằm thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nội quy, quy chế hoạt động của ngành và đơn vị góp phần tích cực xây dựng nhà trường ngày một phát triển.

c. Lãnh đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức gắn kết quả  thực hiện với đánh giá cán bộ, công chức hàng năm

- Lãnh đạo, chỉ đạo các bộ phận xây dựng các kế hoạch, tăng cường kiểm tra, giám sát, rút ra bài học kinh nghiệm trong thực tiễn việc thực hiện các kế hoạch gắn liền đánh giá trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức. Đặc biệt là xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm, các hệ thống chỉ tiêu, có giải pháp thực hiện cụ thể. Thiết chặt kỷ cương, kỷ luật, trong chỉ đạo, điều hành Ban Chi ủy, Ban Giám hiệu, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao phẩm chất, năng lực đội ngũ giáo viên, nhân viên. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, chỉ đạo bộ phận chuyên môn, công đoàn xây dựng tiêu chí thi đua hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm nhằm động viên, khuyến khích sự phấn đấu vươn lên của từng cán bộ, công chức, giáo viên trong đơn vị. Kiên quyết  xử lý nghiêm túc các hiện tượng vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nhà giáo nếu có. Lấy hiệu quả công việc được giao làm thước đo đánh gía cán bộ, công chức, viên chức hằng năm.

- Chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng quy chế làm việc của Ban Chi ủy, nội quy cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện tốt công khai theo Thông tư 36 của Bộ GD&ĐT, phát huy vai trò tổ chức Công đoàn, ban Thanh tra nhân dân trong hoạt động của nhà trường.

 d.  Xây dựng chi bộ, nhà trường, các tổ chức đoàn thể vững mạnh

 - Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề. Trong sinh hoạt chi bộ chú trọng công tác tự phê bình và phê bình, kiểm điểm gắn liền với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Làm tốt công tác quản lý phân công nhiệm vụ cho đảng viên gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới. Giáo dục nâng cao nhận thức trong đảng viên về vai trò của việc kiểm tra, giám sát, xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát, tổ chức kiểm tra, giám sát có trọng tâm, quan tâm việc khắc phục tồn tại hạn chế. Đẩy mạnh công tác dân vận, phát huy dân chủ trong cơ quan, tạo sự đồng thuận, xây dựng  chi bộ, nhà trường và các tổ chức đoàn thể vững mạnh.

II- Nhất trí với các báo cáo: Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Chi bộ khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020 trình tại Đại hội; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII và Đại hội XIII của Đảng. Giao cho Ban Chấp hành Chi bộ khoá VI tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo với cấp uỷ cấp trên theo quy định.

III. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Chi bộ trường THPT Nhã Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 03 đồng chí; Bầu bí thư, Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Tân Yên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 02 đồng chí (trong đó có 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết).

IV. Giao Ban Chấp hành Chi bộ trường THPT Nhã Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 và các tổ chức chính trị - xã hội trong nhà trường lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa thành các nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch…để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong văn kiện Đại hội.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm cao để ra sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, mở ra thời kỳ mới - thời kỳ phát triển mạnh mẽ và vững chắc của  trường THPT Nhã Nam..

 

ĐẠI HỘI CHI BỘ BỘ

TRƯỜNG THPT NHÃ NAM

LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 

 

[1] Năm 2020 hoàn thành xây dựng mới cổng trưởng, phòng bảo vệ, công trình vệ sinh khép kín ngoài trời, cải tạo sửa chữa công trình vệ sinh nhà B và các hạng mục phụ trợ khác, năm 2022 khởi công và hoàn thành công trình sân vận động bóng đá bằng cỏ nhân tạo và bể bơi.