xem chi tiết tại đây:3 CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36.doc